JAVNI POZIV ZA ZAKUP PROSTORA ISPRED STARE ZGRADE MUZEJA NA HUŠNJAKOVU 2024. 04. travanj

KLASA: 372-03/24-02
URBROJ: 2140-366-24-01
Krapina, 4.4.2024.

Temeljem Programa rada za 2024. godinu Turistička zajednica grada Krapine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ZAKUP PROSTORA ISPRED STARE ZGRADE MUZEJA NA HUŠNJAKOVU (ŠETALIŠTE VILIBALDA SLUGE 1 U KRAPINI, NA K.Č. 1495/1 K.O.O KRAPINA-GRAD) I SANITARNI ČVOR SA PREDPROSTOROM U PRIZEMLJU STARE ZGRADE HUŠNJAKOVO-KNEIPP) U SVRHU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U VREMENSKOM PERIODU
OD 15. TRAVNJA DO 30. STUDENOGA 2024. GODINE

Turistička zajednica grada Krapine (dalje u tekstu: Organizator) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup prostora ispred stare zgrade Muzeja na Hušnjakovu (Šetalište Vilibalda Sluge 1 u Krapini, na k.č. 1495/1 k.o.o Krapina-grad) i sanitarni čvor sa predprostorom u prizemlju stare zgrade Hušnjakovo-Kneipp) u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u vremenskom periodu od 15. travnja 2024. do 30. studenoga 2024. godine.

Ugostitelj će imati mogućnost pružati jednostavne ugostiteljske usluge.
Početna cijena naknade za korištenje javne površine iznosi 600,00 EUR (PDV uključen).
Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge usluživanja, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članka 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19).

Ponuda mora sadržavati:
1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke,
2. ukupni ponuđeni iznos zakupa u eurima za iznajmljeni prostor,
3. vrstu ponude koja se nudi,
4. ugostiteljsku ponudu koja je bitan element Ugovora o prostoru, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu prostora

Uz ponudu je potrebno priložiti:
1. za pravne osobe: rješenje o upisu u sudski registar,
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati),
3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela
5. izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva

U slučaju dviju identičnih ponuda (po iznosu), prednost pri odabiru imaju ponuditelji koji su prethodnih godina sudjelovali u manifestacijama i drugim događanjima Organizatora te oni koji ponude dodatni program na spomenutom prostoru.
Organizator nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Organizator će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu prostora.
Izabrani ponuditelj je dužan svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika prostora Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Organizatora: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49 000 Krapina, uz naznaku „ Ponuda za zakup prostora Hušnjakovo“, najkasnije do 12.4.2024. godine.
Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.
Zakupnik je dužan vratiti prostor po završetku manifestacije, a najkasnije do 15. prosinca 2024., osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio.
Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću zakupljenog prostora.
Nije dozvoljeno davanje prostora u podzakup ili na korištenje trećim osobama.
TZG Krapine zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez dodatnog obrazloženja.


DIREKTORICA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE
Nedeljka Vodolšak