JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE NA HUŠNJAKOVOM ZA 2024. GODINU04. ožujak

KLASA: 372-03/24-01
URBROJ: 2140-366-24-01
Krapina, 4.3.2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE

objavljuje

JAVNI POZIV
za davanje u zakup montažne drvene kućice
na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)


I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponudu za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo).

II.

Turistička zajednica grada Krapine daje u zakup 2 (dvije) montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge, pojedinačne površine cca 10 m2.

III.

Namjena montažne drvene kućice može biti slijedeća:
- promocija i prodaja autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih za navedeno,
- ostala gastro ponuda iz domaće manufakture (konditorski proizvodi, kolači i ostalo)
- prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu,
- turističko – promidžbena.

IV.

Montažna drvena kućica daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 7 mjeseci (01.04. – 01.11.2024.).
Prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Dodatne intervencije u izgled kućice nisu dozvoljene.

V.

Cijena zakupa po kućici je fiksna i iznosi 80,00 Eura mjesečno.
U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi. TZG Krapine nije obveznik plaćanja PDV-a.

VI.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49000 Krapina s naznakom „Ponuda za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje ponuda je 15.3.2024. godine.

Ponuda obvezno sadrži:
- osobne podatke podnositelja ponude (ime i prezime / naziv i sjedište, OIB, kontakt telefon)
- navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opširan opis asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati popraćen sa foto dokumentacijom i/ili opis usluge koju namjerava pružati),
- dokaz da je podnositelj ponude registriran za djelatnost koju namjerava obavljati,
- Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza.

Na zahtjev Turističke zajednice grada Krapine, podnositelj ponude dužan je dostaviti uzorke pojedinog dijela asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati i/ili usluživati.

VII.

Prednost pri odabiru ponude imaju podnositelji prihvatljive ponude koji u svojoj ponudi nemaju prodaju suvenira te sitnih uporabnih i ukrasnih predmeta.

VIII.

Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
Ponude podnositelja koji nisu ispunili sve porezne obveze neće se uzeti u razmatranje.

IX.

Turistička zajednica grada Krapine zadržava pravo odabira kućice (određivanja položaja) na predmetnoj lokaciji za izabranog ponuditelja.

X.

O rezultatima Javnog poziva podnositelji ponuda biti će obaviješteni pisanim putem.
Turistička zajednica grada Krapine