JAVNI POZIV ZA ZAKUP SAJAMSKIH KUĆICA ZA UGOSTITELJSTVO ZA VRIJEME MANIFESTACIJE "ADVENT U KRAPINI 2023."20. studeni

KLASA: 372-03/23-06
URUDŽBENI BROJ: 2140-366-23-01
Krapina, 20.11.2023.

Turistička zajednica grada Krapine (u daljnjem tekstu TZG Krapine) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „Advent u Krapini 2023.“, te sukladno tome objavljuje
 
JAVNI POZIV
za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme manifestacije
„Advent u Krapini 2023.“

Manifestacija će se održati u razdoblju od 2.12.2023. do 31.12.2023. godine na lokaciji – Šetalište hrvatskog narodnog preporoda, Park Matice Hrvatske, te Trg Ljudevita Gaja.

TZG Krapine daje u zakup 2 sajamske drvene kućice kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva i to:
dvije (2) sajamske kućice dimenzije 2 m x 2 m – djelatnost ugostiteljstva podrazumijeva obvezujuću ponudu tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, razne vrste čajeva, razne vrste kobasica i ostala jednostavna jela brze prehrane.

Početna cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje održavanja manifestacije „Advent u Krapini 2023.“ iznosi 50,00 Eura (PDV uključen) po kućici za vrijeme održavanja programa.

Radno vrijeme kućica u skladu s programom manifestacije „Advent u Krapini 2023.“
U programu „Adventa u Krapini 2023.“ predviđeno je svake subote od 18.00 sati (2.12., 9.12., 16.12., 23.12.) paljenje adventskih svijeća uz prigodni program u kojem će sudjelovati škole, vrtići, te udruge s područja grada Krapine.
Nakon paljenja adventskih svijeća predviđeni su slijedeći glazbeni nastupi: 2.12. Footloose Band , 9.12. Mirko Švenda Žiga, 16.12. Bojan Jambrošić, 23.12. Abba Real Tribute Band.

Kućica ima provedenu elektro instalaciju koja uključuje: razvodni ormar, prekidač za rasvjetu, pripremu za svjetlo te 2 utičnice. Cijena uključuje i montažu te demontažu kućica.
Priključak električne energije osigurava Grad Krapina, kao i troškove električne energije za razdoblje zakupa.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja TZG Krapine.
Zakupnik je dužan vratiti sajamsku kućicu po završetku manifestacije Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio, slobodnu od osoba i stvari, najkasnije do 15. siječnja 2024.
Zakupnik je dužan održavati čistoću sajamske kućice.
Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.
Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge usluživanja, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članka 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21).

Ponuditelj ne smije imati dugovanja po osnovi plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Turističkoj zajednici grada Krapine po bilo kojoj osnovi.
Ponuditelj može istaknuti ponudu za obje sajamske kućice.

Ponuda treba sadržavati:
1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe,
telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke)
2. detaljni opis vrste ponude koja se nudi (asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja)
3. ponuđeni iznos zakupa sajamske kućice u eurima za vrijeme trajanja programa

Uz ponudu je potrebno priložiti:
1. za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra ili rješenje o upisu u sudski registar;
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati);
3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela;
5. potvrdu Porezne uprave da prijavitelj nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starije od 30 dana;

U slučaju dviju identičnih ponuda (po iznosu), prednost pri odabiru imaju ponuditelji koji su prethodnih godina sudjelovali u manifestacijama i drugim događanjima u organizaciji TZG Krapine te oni koji ponude dodatni program na spomenutom prostoru.
Organizator nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Organizator će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.
Izabrani ponuditelj je dužan svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu. U slučaju da inspekcijski ili drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika prostora Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno na adresu Organizatora: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49 000 Krapina, uz naznaku „Ponuda za zakup sajamskih kućica- Advent u Krapini 2023.“, najkasnije do 27.11.2023. godine.
Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima Javnog poziva neće se razmatrati.
TZG Krapine zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez dodatnog obrazloženja.