NATJEČAJ ZA ODABIR PONUDITELJA ORGANIZACIJE KLIZALIŠTA NA MANIFESTACIJI PROSINAC U KRAPINI 2023. (PONOVLJENI NATJEČAJ)17. studeni

KLASA: 372-03/23-05
URUDŽBENI BROJ: 2140-366-23-02
Krapina, 17.11.2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE kao organizator manifestacije Prosinac u Krapini 2023. godine (u daljnjem tekstu: Naručitelj) raspisuje 17. studenoga 2023. godine

NATJEČAJ
za odabir ponuditelja organizacije klizališta
na manifestaciji Prosinac u Krapini 2023.


1. PREDMET NATJEČAJA

1.1 Predmet ovog natječaja je odabir ponuditelja organizacije klizališta na manifestaciji Prosinac u Krapini 2023., koja će se odvijati na prostoru Trg Stjepana Radića 1 - košarkaško igralište Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina, a trajati od 1.12.2023. do 8.1.2024.
Organizacija klizališta podrazumijeva montažu klizališta minimalne veličine 200m² (10 m x 20 m), a maksimalne veličine 300 m² , održavanje leda na klizalištu kako bi klizanje bilo omogućeno tijekom cijelog perioda za koji se organizacija nabavlja, odgovornost za sigurnost osoblja i posjetitelja (instrument osiguranja), osiguravanje potrebnog broja klizaljki i osoblja koje će raditi na iznajmljivanju istih te izdavanju ulaznica za klizalište i demontažu klizališta po završetku te ostalo dogovoreno od strane Naručitelja.
1.2 Natječaj se provodi podnošenjem pismene ponude, pod uvjetima i na način naveden u ovom natječaju.

2. DODATNA OPREMA UZ KLIZALIŠTE
2.1.PRIVREMENI OBJEKTI
Ponuditelj je dužan postaviti privremeni objekt (šator/kućica i sl.) za potrebe najma i brušenja klizaljki, koji će služiti i kao garderoba za korisnike klizanja.
2.2.UGOSITITELJSKI OBJEKTI
Ponuditelj treba postaviti minimalno jednu ugostiteljsku kućicu u kojoj će obavljati ugostiteljsku djelatnost.
2.3.DODATNI SADRŽAJ
Ponuditelj može uz sadržaj iz točke 2.1. i 2.2. ponuditi i drugi zabavni/popratni sadržaj.

3. OBVEZE I PRAVA
3.1 OBVEZE I PRAVA U ODNOSU NA POSTAVU KLIZALIŠTA I IZVOĐENJE KLIZANJA
Naručitelj će Ponuditelju bez naknade ustupiti prostor Trga Stjepana Radića 1 za organizaciju klizališta te mu omogućiti priključak na električnu energiju i vodu.
Ponuditelj će snositi troškove potrošnje električne energije, vodoopskrbe te odvodnje za potrebe klizališta.
Ponuditelj zadržava 100 % prihoda ostvarenih na osnovu prodaje ulaznica i najma opreme za klizanje.
3.2 OBVEZE I PRAVA U ODNOSU NA ORGANIZACIJU DODATNE UGOSTITELJSKE PONUDE
Ponuditelj o svom trošku treba postaviti kućicu/objekta za ugostiteljstvo te izvesti sve ostale radnje vezane uz organizaciju dodatne ugostiteljske ponude.
Naručitelj će Ponuditelju omogućiti priključak na električnu energiju, a Ponuditelj će o svom trošku izvesti sekundarnu električnu instalaciju.

4. NAKNADA
4.1. Turistička zajednica grada Krapina sufinancirat će postavu klizališta na prostoru Trg Stjepana Radića 1 s 18.750,00 eura bruto. Preostali iznos potreban za postavu i održavanje klizališta te stavljanje navedenog u funkciju, kao i organizaciju klizanja i dodatne ponude za sve vrijeme trajanja snosi Ponuditelj.
4.2. Naručitelj će Prijavitelju sufinancirani iznos iz točke 4.1. isplatiti u dva jednaka dijela, prvi dio po završetku uredne montaže klizališta i stavljanja istog u ugovorenu funkciju te drugi dio po demontaži klizališta nakon urednog izvršenja ugovorne obveze.

5. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Pravna ili fizička osoba koja podnese ponudu za organizaciju klizališta na Trgu Stjepana Radića 1 sukladno uvjetima ovog natječaja dužna je dostaviti sljedeću dokumentaciju :

• Ponudu koja sadržava :
- naziv Ponuditelja
- adresu (poslovno sjedište)
- OIB
- poslovni (žiro) račun)
- broj računa (IBAN)
- navesti je li Ponuditelj u sustavu PDV-a
- kontakt osobu Ponuditelja s navedenim brojem telefona i e-maila
- veličinu (dimenzije) klizališta, te opis dodatne ponude uz klizište iz točke 2. ovog natječaja (privremeni i ugostiteljskih objekti, drugi sadržaj)
- ukupne troškove organizacije klizališta prema podnesenoj ponudi
- mjesto i datum podnošenja ponude
- ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja, te potpis i ovjeru

• Popratnu dokumentaciju:
Izvadak/Rješenje iz odgovarajućeg registra/upisnika za:
- pravne osobe: izvadak iz sudskog registra
- obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
- udruge: rješenje državne uprave
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva;
rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
- domaća radinost: rješenje o upisu domaće radinosti
- slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

6. NAČIN PROVOĐENJA NATJEČAJA, PRAVO SUDJELOVANJA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Natječaj za Ponuditelja organizacije klizališta na Trgu Stjepana Radića 1 provodi se podnošenjem pismene ponude, u roku od 5 dana od dana raspisivanja ovog natječaja.

Natječaj se objavljuje na web stranicama Turističke zajednice grada Krapine www.tzg-krapina.hr.

Rok za zaprimanje ponude je 22.11.2023.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ponude u zatvorenoj omotnici se dostavljaju Turističkoj zajednici grada Krapine s naznakom „Ponuda organizacije klizališta na manifestaciji Prosinac u Krapini 2023.“ :
• osobno: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49 000 Krapina, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati
• poštom: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49 000 Krapina
• e-mailom: tz@krapina.hr

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Naručitelj zadržava pravo odabira Ponuditelja prema sadržaju ponude, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema Ponuditeljima.
Naručitelj će u roku od 3 radna dana od dana prihvaćanja ponude, s izabranim Ponuditeljem sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji.
Naručitelj pridržava pravo ne izabrati niti jednog Ponuditelja te pravo poništenja natječaja ili neke od njegovih pojedinačnih točaka bez ikakve obaveze prema Ponuditeljima te bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.