JAVNI POZIV ZA ZAKUP SAJAMSKIH KUĆICA ZA UGOSTITELJSTVO ZA VRIJEME MANIFESTACIJE "PROSINAC U KRAPINI 2022."21. listopad

KLASA: 372-03/22-03
URBROJ: 2140-366-22-01
Krapina, 21.10.2022.

Turistička zajednica grada Krapine (u daljnjem tekstu TZG Krapine) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „Prosinac u Krapini 2022.“, te sukladno tome objavljuje

 
JAVNI POZIV
za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme manifestacije
„Prosinac u Krapini 2022.“

Manifestacija će se održati u razdoblju od 26.11.2022. do 31.12.2022. godine na lokaciji – Šetalište hrvatskog narodnog preporoda i Park Matice Hrvatske.
 
TZG Krapine daje u zakup 2 sajamske drvene kućice kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva i to:
dvije (2) sajamske kućice dimenzije 2 m x 2 m – djelatnost ugostiteljstva podrazumijeva obvezujuću ponudu tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, razne vrste čajeva, razne vrste kobasica i ostala jednostavna jela brze prehrane.

 
Početna cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje održavanja manifestacije „Prosinac u Krapini 2022.“ iznosi 100,00 kn (PDV uključen) po kućici za vrijeme održavanja programa.

Radno vrijeme kućica u skladu s programom manifestacije „Prosinac u Krapini 2022.“
U programu „Prosinca u Krapini 2022.“ predviđeno je svake subote od 19.00 sati (26.11., 3.12., 10.12., 17.12.) paljenje adventskih svijeća uz prigodni program u kojem će sudjelovati škole, vrtići, te udruge s područja grada Krapine.
Nakon paljenja adventskih svijeća predviđeni su slijedeći glazbeni nastupi: 26.11. The Sway band, 3.12. Cure iz centra, 10.12. Mia Dimšić, 17.12. Škola rocka i moderne glazbe.
 
Kućica ima provedenu elektro instalaciju koja uključuje: razvodni ormar, prekidač za rasvjetu, pripremu za svjetlo te 2 utičnice. Cijena uključuje i montažu te demontažu kućica.
Priključak električne energije osigurava Grad Krapina, kao i troškove električne energije za razdoblje zakupa.
 
Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja TZG Krapine.
Zakupnik je dužan vratiti sajamsku kućicu po završetku manifestacije Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio, slobodnu od osoba i stvari, najkasnije do 15. siječnja 2023.
Zakupnik je dužan održavati čistoću sajamske kućice.
Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.
Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.
 
Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge usluživanja, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članka 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21).
 
Ponuditelj ne smije imati dugovanja po osnovi plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Turističkoj zajednici grada Krapine po bilo kojoj osnovi.
Ponuditelj može istaknuti ponudu za obje sajamske kućice.
 
Ponuda treba sadržavati:
1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe,
telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke)
2. detaljni opis vrste ponude koja se nudi (asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja)
3. ponuđeni iznos zakupa sajamske kućice u kunama za vrijeme trajanja programa
 
Uz ponudu je potrebno priložiti:
1. za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra ili rješenje o upisu u sudski registar;
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati);
3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela;
5. potvrdu Porezne uprave da prijavitelj nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starije od 30 dana;
 
U slučaju dviju identičnih ponuda (po iznosu), prednost pri odabiru imaju ponuditelji koji su prethodnih godina sudjelovali u manifestacijama i drugim događanjima u organizaciji TZG Krapine te oni koji ponude dodatni program na spomenutom prostoru.
Organizator nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Organizator će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.
Izabrani ponuditelj je dužan svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu. U slučaju da inspekcijski ili drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika prostora Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno na adresu Organizatora: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49 000 Krapina, uz naznaku „Ponuda za zakup sajamskih kućica- Prosinac u Krapini 2022.“, najkasnije do 2.11.2022. godine.
Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima Javnog poziva neće se razmatrati.
TZG Krapine zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez dodatnog obrazloženja.

 

DIREKTORICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE
Nedeljka Vodolšak