JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE NA HUŠNJAKOVOM ZA 2022. GODINU16. ožujak

KLASA: 372-03/22-01
URBROJ: 2140-366-22-01
Krapina, 16.3.2022.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE

objavljuje

JAVNI POZIV
za davanje u zakup montažne drvene kućice
na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)


I.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponudu za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo).

 
II.
Turistička zajednica grada Krapine daje u zakup 2 (dvije) montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge, pojedinačne površine cca 10 m2.

 
III.
Namjena montažne drvene kućice može biti slijedeća:
- promocija i prodaja autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih za navedeno,
- ostala gastro ponuda iz domaće manufakture (konditorski proizvodi, kolači i ostalo)
- prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu,
- turističko – promidžbena.

IV.
Montažna drvena kućica daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 7 mjeseci (01.04. – 01.11.2022.).
Prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Dodatne intervencije u izgled kućice nisu dozvoljene.

V.

Cijena zakupa po kućici je fiksna i iznosi 300,00 kn mjesečno.
U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi. TZG Krapine nije obveznik plaćanja PDV-a.

VI.
Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49000 Krapina s naznakom „Ponuda za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje ponuda je 25.3.2022. godine.
 
Ponuda obvezno sadrži:
- osobne podatke podnositelja ponude (ime i prezime / naziv i sjedište, OIB, kontakt telefon)
- navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opširan opis asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati popraćen sa foto dokumentacijom i/ili opis usluge koju namjerava pružati),
- dokaz da je podnositelj ponude registriran za djelatnost koju namjerava obavljati,
- Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza.

Na zahtjev Turističke zajednice grada Krapine, podnositelj ponude dužan je dostaviti uzorke pojedinog dijela asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati i/ili usluživati.

VII.
Prednost pri odabiru ponude imaju podnositelji prihvatljive ponude koji u svojoj ponudi nemaju prodaju suvenira te sitnih uporabnih i ukrasnih predmeta.

VIII.
Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
Ponude podnositelja koji nisu ispunili sve porezne obveze neće se uzeti u razmatranje.

IX.
Turistička zajednica grada Krapine zadržava pravo odabira kućice (određivanja položaja) na predmetnoj lokaciji za izabranog ponuditelja.

X.
O rezultatima Javnog poziva podnositelji ponuda biti će obaviješteni pisanim putem.
 


Turistička zajednica grada Krapine